Friday, April 24, 2009

तेच्नोलोगिकाल्ली चल्लेंगेद इन्दिविदुअल्स???

इ वांट सो मच तो उन्देर्स्तंद हाउ यूर ग्रेट मिन्ड्स वर्क। इ कैन ओपन अ बॉडी एंड रेमोवे अन अप्पेंदिक्स और अ गल्ल्ब्लाद्देर, बुत वहत यू दो इस अ कोम्प्लेते म्य्स्तेरी तो में! इ जुस्त वांटेड तो तेल यू अल - तेच्स, प्रोग्रम्मेर्स, मनागेर्स - ठाट यू अरे फंटास्टिक। इ विश इ कोउल्ड लीर्ण - बुत, इ विल जुस्त बे थे परसों व्हो व्रितेस थे वोर्ड्स। ठनक यू अल, अस अल्वाय्स, उर्नुतेअचेर किट्टी

प.स। ग्रेट जॉब ओं थे तिफ्फ़ एंड पीडीऍफ़ अबिलितिएस वित्हीं थे ग-मेल स्य्स्तेम!